Archive Home
      C A L E N D A R   O F   E V E N T S      
Submit Your Event

Tuesday, January 31

Anthroposophy, Biodynamics, Miscellaneous, Pending, RSArchive, USHolidays, Waldorf Calendar
Tuesday, January 31
Time: 12:00 AM - 12:15 AM Wednesday, February 1
Location: Rudolf Steiner Archive - Lectures Section
Summary: Апокалипсисът на Йоан (Lectures Section)
Description: Цикъл от дванадесет лекции и една встъпителна лекция изнесени в Нюрнберг от 17. до 30. Юни 1908. Издаването на този превод става с разрешение на Rudolf Steiner - Nachlassverwaltung, Дорнах, Швейцария, разполагащ с авторските права на оригиналното произведение: Rudolf Steiner “Die Apokalypse des Johannes”, GA 104.

This site is RSS-Enabled